Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!
Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
De leerlingenraad
Vanaf april 2015 heeft basisschool De Tweesprong een leerlingenraad.
 
Waarom een leerlingenraad?
We willen…..
 • dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
 • de leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen
 • betrokkenheid met school bevorderen
 • verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • de leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
 • actief burgerschap bevorderen
 • de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen
 
Rol van de leerlingen van de leerlingenraad:
 • Stem hebben
 • Leren deelnemen in een organisatie
 • Willen meedenken/ iets betekenen voor de Zonnehof
 • Signalen durven afgeven
 • Serieus kunnen omgaan met onderwerpen
 • Navraag durven doen bij anderen
 • Zo goed mogelijk kijken naar wat er gebeurt in de school
 • Afspraken controleren
 • Hulp/informatie zoeken
 • Eigen mening vormen/geven
 
Organisatie:
 • In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen; een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde
 • Voordat de verkiezingen plaatsvinden, geven de leerkrachten uitleg over de bedoeling van de leerlingenraad
 • In elke groep worden 2 leerlingen ( 1 meisje en 1 jongen) gekozen die namens de groep het woord zullen doen. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad
 • Laten kiezen uit leerlingen die willen en kunnen deelnemen aan een leerlingenraad
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant/secretaris
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg met leerkracht/intern begeleider mogen besteden
 • Leerkracht/ intern begeleider is als vraagbaak/begeleider/adviseur aanwezig bij de vergaderingen
 • 3-4 maal per schooljaar onder schooltijd (bij voorkeur in de middaguren) vergaderen met leerkracht/intern begeleider over actuele zaken die op school spelen
 • Verslaglegging van bijeenkomst gemaakt door notulant
 • Na goedkeuring van leerkracht/intern begeleider worden deze notulen op de website gezet
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas
 • Ideeënbus inrichten; waarin alle leerlingen van de Tweesprong vragen en ideeën mogen posten voor de leerlingenraad
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbusje op, de ideeën worden besproken
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden komen zelf met ideeën of houden een enquête
 • Het team van leerkrachten kan bespreekpunten inbrengen
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, MR of het team
Voorstellen van de leerlingenraad worden altijd eerst door een leerkracht/intern begeleider of directeur beoordeeld op haalbaarheid (tijd, geld, doel)

Hoe is het kiesreglement?
 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad
 • Om geldig te stemmen mogen krijgen alle leerlingen 2 stembriefjes: 1 voor een meisje en 1 voor een jongen
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
 • Een uur onder schooltijd in een klaslokaal, kantoor of koffiekamer
 • In het begin van het schooljaar wordt een planning gemaakt op de middaguren
Wie zit er in de leerlingenraad?

Voorzitter;
 • Leidt de vergadering (beurten geven om te praten)
 • Zorgen dat iedereen zich aan de gespreksregels houdt
 • Samen met de leerkracht/intern begeleider een agenda maken voor de volgende vergadering
Secretaris/notulant;
 • Zorgt voor de post
 • Maakt een notulen van de vergadering en stuurt deze naar de leerkracht/intern begeleider
Leden;
 • Praten mee en doen voorstellen
 • Overleggen met de eigen groep
Leerkracht/intern begeleider;
 • Plant de vergaderingen met de leden
 • Maakt samen met de voorzitter de agenda
 • Kijkt de notulen na en stuurt ze na goedkeuring naar alle leden en zet ze op de website
 • Zorgt voor vergaderruimte
 • Neemt punten vanuit de vergadering mee naar team van leerkrachten, oudervereniging of MR