Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!
Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
De leerlingenraad
Vanaf april 2015 heeft basisschool De Tweesprong een leerlingenraad.
 
Waarom een leerlingenraad?
We willen…..
 • dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
 • de leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen
 • betrokkenheid met school bevorderen
 • verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • de leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
 • actief burgerschap bevorderen
 • de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen
 
Rol van de leerlingen van de leerlingenraad:
 • Stem hebben
 • Leren deelnemen in een organisatie
 • Willen meedenken/ iets betekenen voor de Zonnehof
 • Signalen durven afgeven
 • Serieus kunnen omgaan met onderwerpen
 • Navraag durven doen bij anderen
 • Zo goed mogelijk kijken naar wat er gebeurt in de school
 • Afspraken controleren
 • Hulp/informatie zoeken
 • Eigen mening vormen/geven
 
Organisatie:
 • In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen; een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde
 • Voordat de verkiezingen plaatsvinden, geven de leerkrachten uitleg over de bedoeling van de leerlingenraad
 • In elke groep worden 2 leerlingen ( 1 meisje en 1 jongen) gekozen die namens de groep het woord zullen doen. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad
 • Laten kiezen uit leerlingen die willen en kunnen deelnemen aan een leerlingenraad
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant/secretaris
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg met leerkracht/intern begeleider mogen besteden
 • Leerkracht/ intern begeleider is als vraagbaak/begeleider/adviseur aanwezig bij de vergaderingen
 • 3-4 maal per schooljaar onder schooltijd (bij voorkeur in de middaguren) vergaderen met leerkracht/intern begeleider over actuele zaken die op school spelen
 • Verslaglegging van bijeenkomst gemaakt door notulant
 • Na goedkeuring van leerkracht/intern begeleider worden deze notulen op de website gezet
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas
 • Ideeënbus inrichten; waarin alle leerlingen van de Tweesprong vragen en ideeën mogen posten voor de leerlingenraad
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbusje op, de ideeën worden besproken
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden komen zelf met ideeën of houden een enquête
 • Het team van leerkrachten kan bespreekpunten inbrengen
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, MR of het team
Voorstellen van de leerlingenraad worden altijd eerst door een leerkracht/intern begeleider of directeur beoordeeld op haalbaarheid (tijd, geld, doel)

Hoe is het kiesreglement?
 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad
 • Om geldig te stemmen mogen krijgen alle leerlingen 2 stembriefjes: 1 voor een meisje en 1 voor een jongen
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
 • Een uur onder schooltijd in een klaslokaal, kantoor of koffiekamer
 • In het begin van het schooljaar wordt een planning gemaakt op de middaguren
Wie zit er in de leerlingenraad?

Voorzitter;
 • Leidt de vergadering (beurten geven om te praten)
 • Zorgen dat iedereen zich aan de gespreksregels houdt
 • Samen met de leerkracht/intern begeleider een agenda maken voor de volgende vergadering
Secretaris/notulant;
 • Zorgt voor de post
 • Maakt een notulen van de vergadering en stuurt deze naar de leerkracht/intern begeleider
Leden;
 • Praten mee en doen voorstellen
 • Overleggen met de eigen groep
Leerkracht/intern begeleider;
 • Plant de vergaderingen met de leden
 • Maakt samen met de voorzitter de agenda
 • Kijkt de notulen na en stuurt ze na goedkeuring naar alle leden en zet ze op de website
 • Zorgt voor vergaderruimte
 • Neemt punten vanuit de vergadering mee naar team van leerkrachten, oudervereniging of MR